रंगेली नगरपालिकाको आधिकारिक वेबसाइटमा हार्दिक स्वागत छ !

रंगेली नगरपालिकाको परिचय

स्थानीय स्वायत्त शासन ऐन २०५५ को दफा ८० मा भएको व्यवस्था बमोजिम यस नगरपालिकाको गठन रंगेली,आमगाछी र टकुवा गा.वि.स.हरु समावेश गरी मिति २०७१ साल बैशाख २५ गते भएको हो । त्यस्तै सोही ऐनमा भएको व्यवस्था बमोजिम प्रत्येक नगरपालिका एक अविच्छिन्न उत्तराधिकारवाला स्वशासित र संगठिन संस्था हुनेछ । नगरपालिकाको आफ्नो एउटा छुट्टै छाप हुनेछ । नगरपालिकाले व्यक्तिसरह चल–अचल सम्पति प्राप्त गर्न,उपयोग गर्न र बेचविखन गर्न सक्नेछ । नगरपालिकाले व्यक्तिसरह आफ्नो नामबाट नालिस उजूर गर्न र सो उपर पनि सोही नामबाट नालिस उजूर लाग्न सक्नेछ भन्ने उल्लेख गरे अनुसार नै यस नगरपालिका पनि संचालन र व्यवस्थित गरिएको छ । यस नगरपाल